Stichting SuriNed FoundationExploitatierekening 2016

Baten

 

Ontvangsten schenkingen                                     2.000,00

 

Lasten

Algemene kosten                                                        304,00

 

Exploitatieresultaat                                           1.696,00

 

Balansverloop

 

Liquide middelen per 1 januari

Liquide middelen per 31 december                      1.696,00

Mutatie liquide middelen                                       1.696,00

Mutatie vlottende activa/passiva -

Mutatie werkkapitaal                                               1.696,00

 

                                                                                 31-12-2016

 

Eigen vermogen 610 w.v Aangewezen bestemmingsreserve 610