Stichting SuriNed Foundation

Exploitatierekening 2017

 

Baten

Ontvangsten schenkingen                     4.235,00

 

Lasten

Algemene kosten                                     3.783,01

 

Exploitatieresultaat                                  451,99

 

Balansverloop

Liquide middelen per 1 januari                         0

Liquide middelen per 31 december    2,148,00        

Mutatie liquide middelen                      2,148,00

Mutatie vlottende activa/passiva        -   452,00             

Mutatie werkkapitaal                              1,696,00

 

                                                               31-12-2016

 

Eigen vermogen 2148,00 w.v Aangewezen bestemmingsreserve 2148,00