Stichting SuriNed Foundation    
     
Exploitatierekening   2018
     
Baten    
Ontvangsten schenkingen   12.922,17
     
     
Lasten    
Algemene kosten   9.668,70
     
     
Exploitatieresultaat   3253,47
     
     
     
Balansverloop    
     
Liquide middelen per 1 januari   1.898,55
Liquide middelen per 31 december   5.166,01
     
Mutatie liquide middelen   5.166,01
     
Mutatie vlottende activa/passiva    
     
Mutatie werkkapitaal    
     
    31-dec-17
     
Eigen vermogen   5.166,01
w.v Aangewezen bestemmingsreserve   5.166,01