Stichting SuriNed Foundation Exploitatierekening 2019

 

Baten

Ontvangsten schenkingen              25.294,83

 

Lasten

Algemene kosten                            21.468,12

 

 

Exploitatieresultaat                           3.826,71

 

 

Balansverloop               31-12-2019

Liquide middelen per 1 januari         5.166,01

Liquide middelen per 31 december  8.992,72

Eigen vermogen per 31 december    8.992,72

 

Het resultaat wordt volgens afspraak toegevoegd aan het eigen vermogen.